Regulamin sklepu obowiązuje od 25 sierpnia 2016 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) Regulamin udostępniany za pośrednictwem Sklepu. Należy zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin dostępny jest w formacie PDF który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
2. Sklep internetowy zumbicycles.com.pl, działający pod adresem http//:www.zumbicycles.com prowadzony jest przez Zumbi Cycles sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Jana III Sobieskiego 44a, 32-400 Myślenice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000578713, NIP: 681-206-09-69, REGON: 362664886,
3. Kontakt ze Sklepem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], [email protected] [email protected]; pisemnie na adres:   32-400 Myślenice ul. Jana III Sobieskiego 44a, Poland

§ 2. Słownik Pojęć

Sklep – prowadzony przez spółkę Zumbi Cycles sklep internetowy działający pod adresem: www.zumbicycles.com sprzedający towary za pośrednictwem Internetu
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z zm.);
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.
Konsument – osoba w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;
Konsultant – osoba obsługująca Klienta, porozumiewająca się z konsumentem mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub pisemnie;
PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Treść Cyfrowa – treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827)
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 1422 z zm.).

§ 3. Zamówienia

1. Sklep dokonuje sprzedaży towarów, a także usług za pośrednictwem strony internetowej www.zumbicycles.com
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.zumbicycles.com 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez internet, możliwe jest pod warunkiem posiadania odpowiedniego łącza i spełnienia odpowiednich wymagań sprzętowych po stronie klienta.
3. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.
4. Aby dokonać zakupu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Należy uruchomić stronę www.zumbicycles.com i wypełnić formularz podając adres email, dane osobowe i numer telefonu. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
5. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem.
6. Płatności realizowane przez Klienta – z wyłączeniem płatności przy odbiorze towaru – do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji traktowane są jako przedpłata na poczet realizacji zamówienia.
7. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, na podany w zamówieniu adres e-mail, Sklep przesyła podsumowanie zamówionego towaru z wyszczególnieniem cen i jednostek. Podsumowanie, o którym mowa powyżej, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie, zostanie wysłane w formie wiadomości e-mail o przyjęciu oferty, niezwłocznie po zdeklarowaniu przez dostępności towaru na magazynie, lub u dostawców.
8. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:
a) wyboru towarów lub usług
b) wyboru sposobu dostawy
c) wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie
d) Dokonania płatności za towary i usługi wraz z podatkiem VAT
9. Potwierdzenie zamówienia następuje po jego złożeniu w formie wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta. Potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, następuje w formie wiadomości e-mail po otrzymaniu płatności za towar bądź usługę. Z tą chwilą, umowa sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem uważana jest za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.
10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e–mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
11. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient zostanie poinformowany i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji:
a) częściowa realizacja – realizacja zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
b) anulowanie zamówienia;

12. W przypadku braku zapłaty za zamówiony towar w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
13. Sprzedażą limitowaną, promocyjną oraz wyprzedażą objęta jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów.
14. Zamówienia w systemie Custom objęte są odrębnym regulaminem, dostępnym na stronie internetowej www.zumbicycles.com/custom
15. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status i stan zamówienia określony jest ostatnim mailu przesłanym przez Zumbi Cycles do Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem mailowo na adres [email protected].
16. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko mailowo na adres [email protected]

§ 5. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w walucie polskiej – zł
b) zawierają 23% podatek VAT, obowiązujący na terenie RP, jest on doliczany wyszczególniony podczas zakupu
c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, ich regulowanie należy do obowiązków klienta sklepu
d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie promocji lub wyprzedaży.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, z przyczyn zmian kursów walut.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
5. Koszty dostawy ponosi Klient. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w sklepie internetowym.

§ 6. Realizacja zamówienia

1. Przy każdym towarze podany jest opis dotyczący zamówienia.
2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta, potwierdzonego przez Zumbi Cycles wiążącym potwierdzeniem zawartym w mailu, pod warunkiem otrzymania przez sklep zapłaty za zamówiony towar do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko Dni Robocze.
3. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki towaru  dostępnego w magazynie nie przekracza 14 dni roboczych.
4. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki określonego jako “order now” (na zamówienie) wynosi od 30 – 60 dni roboczych
5. Zamówione towary o różnym czasie realizacji, wysyłane po skompletowaniu całego zamówienia.  O aktualnym statusie zamówienia klient informowany jest za pomocą wiadomości e-mail. Termin skompletowania zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
6. Rowery i ramy są dostarczone tylko przez firmę kurierską.
7. Akcesoria dostarczone są za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub przez firmę kurierską.
8. Ceny przesyłek podane są w sklepie internetowym. W przypadku wysyłki poza granicę UE koszty wysyłki mogą zostać ustalone indywidualnie. Klient po złożeniu zamówienia musi niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w celu ustalenia wyżej wymienionych kosztów.
9. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem Klienta, złożonym na liście przewozowym oraz fakturze. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
10. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

§ 7. Płatności

Klient ma do wyboru następujące formy płatności
1. płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu proces składania zamówienia – dotyczy tylko terytorium Polski
2. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu: BZ WBK. Numery kont odpowiednie dla przyjmowanych walut: PLN 95 1090 1665 0000 0001 3158 7055;

§ 8. Reklamacje

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać mailowo na adres [email protected], lub pisemnie na adres siedziby Zumbi Cycles. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym punkcie sprzedaży, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji lub za pośrednictwem strony internetowej www.zumbicycles.com//pl/gwarancja-na-rower/
3. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 3 lat od daty doręczenia towaru i 1 miesiąca od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: Zumbi Cycles Sp. Z o.o. 32-400 Myślenice ul. Jana Sobieskiego 44a, Poland.
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną plus opis reklamacji na formularzu reklamacyjnym zawartym w karcie gwarancyjnej.
5. Wszelkie zasady użytkowania towaru oraz polityki reklamacji Zumbi Cycles Sp. Zo.o. zostały określone w „warunkach gwarancji Zumbi Cycles” załączonych do zakupionego towaru oraz udostępnych na stronie zumbicycles.com w instrukcji obsługi
6. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w § 10. Zwrot należności.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Zumbi Cycles Sp. Z o.o. Poland, 32-400 Myślenice ul. Jana Sobieskiego 44a oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w   § 10. Zwrot należności Klientom.
4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

§ 10 Zwrot należności

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem maila [email protected] albo formularza kontaktu na stronach Pomocy albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenia pisemnego oświadczenia i wskazania numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości Klienta.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta

§ 11. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Zumbi Cycles Sp. Zo.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Zumbi Cycles
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony zumbicycles.com Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
a) Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
b) Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony zumbicycles.com
c) Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
6. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
7. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 101).
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. do odwołania. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie zumbicycles.com Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

HAVE YOU GOT ANY QUERIES?

 

Our experts help in choosing the right model and size of the product to individual needs and will be happy to answer any questions

 

Zumbi Cycles experts
Contact us on [email protected]

You can contact an expert on +48 576 693 312

×
EXCLUSIVE 'DOOR TO DOOR'

 

We want to make sure that your order will reach you in safe and secure way; therefore we are gradually introducing an exclusive bicycle delivery service to your address within the EU

Ask: [email protected] / +48 576 693 312

×
CHEAP DELIVERY

 

ON WWW. ZUMBICYCLES.COM WEBSITE, THE DELIVERY OF ALL ORDERS IS CHEAP

If you additionally wish your bicycle to be delivered by our employee, directly to your hands, enabling an immediate ride, without the need to assemble the bicycle – please inform us before purchasing by sending an email to
 [email protected] or call +48 576 693 312

The price of the above service is 149 € * applicable in the UK, Ireland, Germany, the Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia, Austria, Australia

 

×
A GUARANTEE OF SATISFACTION OR COST RETURN

 

If you are not satisfied with the quality, you can return the product to the return address within 14 days from the date of delivery. Goods should be returned intact and complete in original packaging. In case of returning the product due to its damage or non-conformity with the order, contact the customer service via email
 [email protected], or by phone +48 576 693 312
to receive a refund of shipping costs.

×
ZUMBI QUALITY GUARANTEE

 

LIFETIME
Bicycle Frames

STANDARD 5 YEARS
Bicycle Frames

2 YEARS
Components in the bike

×
GUARANTEE OF AVAILABILITY OF THE PRODUCT

 

Your product, available in stock will be sent within 3 days of the moment of order confirmation. Goods specified, as ‘on order’ will be sent within 14 to 30 days from the moment of order confirmation.

If the product you are interested in is described as ‚made to order’, please contact us for details

[email protected]
+48 576 693 312

×
CZY MASZ JAKIE? PYTANIA?

 

Nasi eksperci s?u?? pomoc? w doborze w?a?ciwego modelu i rozmiaru produktu do indywidualnych potrzeb i ch?tnie udziel? odpowiedzi na wszelkie pytania.

Eksperci Zumbi Cycles
Skontaktuj si? z nami [email protected]

Mo?esz skontaktowa? si? z ekspertem telefonicznie pod numerem +48 576 693 312

×
EKSKLUZYWNA DOSTAWA

 

Je?eli ?yczysz sobie, aby Twój rower dostarczony zosta? przez naszego pracownika, bezpo?rednio do Twoich r?k, umo?liwiaj?c natychmiastow? jazd?, bez konieczno?ci monta?u roweru – poinformuj nas o tym przed zakupem wysy?aj?c email na adres:

[email protected] 
lub zadzwo?: +48 576 693 312

Cena us?ugi „door to door” 99 z?

×
DARMOWA DOSTAWA

 

ON WWW. ZUMBICYCLES.COM WEBSITE, THE DELIVERY OF ALL ORDERS IS CHEAP

If you additionally wish your bicycle to be delivered by our employee, directly to your hands, enabling an immediate ride, without the need to assemble the bicycle – please inform us before purchasing by sending an email to
 [email protected] or call +48 576 693 312

The price of the above service is 149 € * applicable in the UK, Ireland, Germany, the Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia, Austria, Australia

 

×
GWARANCJA ZADOWOLENIA LUB ZWROT KOSZTÓW

 

Je?eli nie jeste? zadowolony z jako?ci, mo?esz odes?a? produkt na adres zwrotny w ci?gu 14 dni od daty dostawy. Towar nale?y zwróci? w stanie nienaruszonym i kompletnym i oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towaru z powodu jego uszkodzenia lub niezgodno?ci z zamówieniem, skontaktuj si? z dzia?em obs?ugi klienta za pomoc? wiadomo?ci email, wysy?aj?c na adres
 [email protected], lub telefonicznie +48 576 693 312
aby otrzyma? zwrot kosztów wysy?ki.

×
GWARANCJA JAKO?CI ZUMBI

 

DO?YWOTNIA GWARANCJA
Ramy rowerowe

STANDARD 5 lat
Ramy rowerowe

2 LATA
Komponenty w rowerze

×
GWARANCJA DOST?PNO?CI TOWARU

 

Twój towar dost?pny w magazynie zostanie wys?any w terminie nie d?u?szym ni? 3 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. Towar okre?lony jako “na zamówienie” wys?any b?dzie w terminie od 14 do 30 dni od momentu potwierdzeniem zamówienia.

Je?li produkt, który Ci? interesuje jest opisany jako „na zamówienie” najlepiej skontaktuj si? z nami w celu ustalenia szczegó?ów.

[email protected]
+48 576 693 312

×
LEASING

 

Rower w leasingu to wygodna metoda zakupu roweru lub ramy.
Ca?kowicie online
24/7h
w 15 minut

POMOC

[email protected]
+48 576 693 312

×
ZUMBI QUALITY GUARANTEE

 

LIFETIME
Bicycle Frames

STANDARD 5 YEARS
Bicycle Frames

2 YEARS
Components in the bike

×
HOW TO BUY A BICYCLE IN EUROPE?

 

You can contact us to arrange details. Enter the city you are from and we’ll show you the nearest Affiliate Point

You can pay for your purchases through the Paypal system or when picking up a bike in a stationary store

How do you test your Zumbi bike?
You can check how your dream Zumbi bike rides. Contact us and find out where you can test your Zumbi bikes

[email protected]
+48 576 693 312

×
WIE KANN MAN DAS FAHRRAD IM EUROPA KAUFEN?

 

Sie können mit uns den Kontakt aufnehmen, um die Einzelheiten festzulegen. Tragen Sie die Stadt ein, aus der Sie kommen und wir werden Sie nächste Abteilung zeigen.

YSie können für Ihre Einkäufe durch das System Paypal oder während des Empfangs des Fahrrads in stationärem Laden zahlen.

Wie testen Sie Ihr Fahrrad Zumbi?
Sie können prüfen, wie Ihr erträumtes Fahrrad fährt. Nehmen Sie den Kontakt mit uns auf und erfahren Sie, wo Sie Ihre Fahrräder Zumbi testen können.

[email protected]
+48 576 693 312

×
HABEN SIE IRGENDEINE FRAGEN?

 

Unsere Experten stehen mit Rat und Tat zur Seite bei der Auswahl des richtigen Modells und entsprechender Größe des Produkts an individuelle Bedürfnisse und geben gern die Antworten auf alle Fragen.

 

Die Experten von Zumbi Cycles
Nehmen Sie den Kontakt mit uns auf [email protected]

Sie können den Kontakt mit dem Experten telefonisch unter der Nummer +48 576 693 312

×
EXKLUSIVE LIEFERUNG UNTER DIE TÜR

 

Wenn Sie wünschen, damit Ihr Fahrrad durch unseren Arbeitnehmer direkt zu Ihren Händen geliefert wird, was sofortige Fahrt ohne die Notwendigkeit der Montage des Fahrrads ermöglicht – informieren Sie uns darüber vor dem Einkauf durch die Sendung von E-Mail an die Adresse:

oder rufen Sie an die Nummer: [email protected] / +48 576 693 312

Der Preis der Haustürdienstleistung 99 Polnisch Zlotys

×
BILLIGE LIEFERUNG

 

AUF DER WEBSEITE WWW. ZUMBICYCLES.COM WIRD DIE LIEFERUNG ALLER BESTELLUNGEN BILLIG

Wenn Sie wünschen Ihnen zusätzlich, damit Ihr Fahrrad durch unseren Arbeitnehmer direkt zu Ihren Händen geliefert wird, was sofortige Fahrt ermöglichen wird, ohne die Notwendigkeit der Montage des Fahrrads – informieren Sie uns vor dem Einkauf durch das Senden des E-Mail an
 [email protected] oder rufen Sie +48 576 693 312 an.

Der Preis oben genannter Dienstleistung ist ist 149 Euro * es gilt in Großbritannien, Irland, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Litauen, Lettland, Estland, Österreich, Australien.

 

×
DIE GARANTIE DER BEFRIEDIGUNG ODER DIE ZURÜCKZAHNLUNG DER KOSTEN

 

Wenn Sie mit der Qualität nicht zufrieden sind, können Sie das Produkt an die Adresse des Absenders innerhalb von 14 Tage von dem Datum der Lieferung zurückschicken. Die Ware soll in unversehrtem Zustand und in kompletter Originalverpackung zurückgegeben werden. Im Fall der Rückgabe der Ware wegen ihrer Beschädigung oder der Inkompatibilität mit der Bestellung, nehmen Sie den Kontakt mit der Abteilung der Kundenberatung durch die Sendung der E-Mail Nachricht an die Adresse
 [email protected], oder telefonisch an die Nummer +48 576 693 312
auf, um die Rückerstattung der Kosten der Sendung zu erhalten.

×
DIE GARANTIE DER QUALITÄT ZUMBI

 

LEBENSLANGE GARANTIE
Die Fahrradrahmen

DER STANDARD 5 JAHRE
Die Fahrradrahmen

2 JAHRE
Die Komponenten im Fahrrad

×
DIE GARANTIE DER VERFÜGBARKEIT DES PRODUKTS

 

Ihre Ware, die im Lager verfügbar ist, wird in nicht länger Frist als 3 Tage von dem Moment der Bestätigung der Bestellung gesandt. Die Ware, die als „auf die Bestellung“ bestimmt wird, wird in der Frist von 14 Tagen zu 30 Tagen von dem Moment der Bestätigung der Bestellung gesandt.

Wenn das Produkt, das Sie interessiert, wird als „auf die Bestellung“ beschrieben wird, nehmen Sie am besten den Kontakt mit uns zwecks der Festlegung der Einzelheiten auf.

[email protected]
+48 576 693 312

 

×
COMMENT ACHETER UN VÉLO EN EUROPE ?

 

Vous pouvez nous contacter pour organiser les détails. Veuillez nous informer de la ville d’où vous venez et nous vous montrerons le point de retrait le plus proche.

Vous pouvez payer vos achats via le système Paypal ou lorsque vous retirez votre vélo dans un magasin à la caisse.

Comment tester votre vélo Zumbi?
Vous pouvez vérifier comment votre vélo de rêve Zumbi marche. Contactez-nous et découvrez où vous pouvez tester vos vélos Zumbi.

[email protected]
+48 576 693 312

×
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

 

Nos experts vous aident à choisir le modèle et la taille de votre vélo adapté à vos besoins individuels et serons contents de pouvoir répondre à vos question.

 

Experts Zumbi Cycles
Contactez-nous [email protected]

Contactez notre expert +48 576 693 312

×
LIVRAISON EXCLUSIVE « PORTE-À-PORTE »

 

Nous voudrions être certains que votre commande sera livrée de manière sûre et sécurisée ; pour cette raison nous introduisons progressivement notre service de livraison exclusive des vélos à votre adresse au sein de l’UE.

Demandez-nous [email protected] / +48 576 693 312

×
LIVRAISON AU MEILLEUR PRIX

 

LA LIVRAISON DE TOUTES VOS COMMANDES PASSÉES SUR NOTRE SITE WWW. ZUMBICYCLES.COM N’EST PAS CHÈRE

Si vous souhaitez obtenir votre vélo livré par l’un de nos employés, directement à vos mains, prêt à rouler, sans avoir besoin de l’assembler – veuillez nous informer avant de passer votre commande en écrivant un e-mail :
 [email protected] ou téléphonez +48 576 693 312

Le prix du service ci-dessus est 149 € *applicable dans les pays suivants : Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, République tchèque, Slovaquie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Autriche, Australie

 

×
GARANTIE DE SATISFACTION OU RETOUR DES COÛTS

 

Si vous n’êtes pas satisfait de la qualité, vous pouvez retourner le produit à l’adresse de retour sous 14 jours à compter de la date de livraison. Les marchandises doivent être retournées intactes et complètes dans leur emballage d’origine. En cas de retour du produit en raison de son endommagement ou de la non-conformité de la commande, contacter le service client par e-mail :
 [email protected], ou téléphonez +48 576 693 312
pour recevoir un remboursement des frais d’expédition.

×
GARANTIE DE QUALITÉ ZUMBI

 

GARANTIE À VIE
Cadres de vélo

STANDARD 5 ANS
Cadres de vélo

2 ANS
Composants de vélo

×
GARANTIE DE DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

 

Votre produit, disponible en stock sera envoyé sous 3 jours suivant la confirmation de la commande. Les marchandises spécifiées, comme «sur commande» seront envoyées sous 14 à 30 jours à compter de la date de confirmation de la commande.

Si le produit qui vous intéresse est décrit comme «fabriqué sur commande», veuillez nous contacter pour obtenir plus de détails

[email protected]
+48 576 693 312

×
EXCLUSIVE ‘DOOR TO DOOR’ IN UNITED KINGDOM

 

We want to make sure that your order will reach you in safe and secure way; therefore we are gradually introducing an exclusive bicycle delivery service to your address within the UK

Ask: [email protected] / +44 7862 223111

×
HOW TO BUY A BICYCLE IN UNITED KINGDOM?

 

You can contact us to arrange details. Enter the city you are from and we’ll show you the nearest Affiliate Point

You can pay for your purchases through the Paypal system or when picking up a bike in a stationary store in London

How do you test your Zumbi bike?
You can check how your dream Zumbi bike rides. Contact us and find out where you can test your Zumbi bikes in UK!

United Kingdom – London
[email protected]
[email protected]
+44 7862 223111

×
CHEAP DELIVERY

 

ON WWW. ZUMBICYCLES.COM WEBSITE, THE DELIVERY OF ALL ORDERS IS CHEAP

If you additionally wish your bicycle to be delivered by our employee, directly to your hands, enabling an immediate ride, without the need to assemble the bicycle – please inform us before purchasing by sending an email to
 [email protected] or call +44 7862 223111

The price of the above service is GB30* applicable in the UK

 

×
A GUARANTEE OF SATISFACTION OR COST RETURN

 

If you are not satisfied with the quality, you can return the product to the return address within 14 days from the date of delivery. Goods should be returned intact and complete in original packaging. In case of returning the product due to its damage or non-conformity with the order, contact the customer service via email
 [email protected], or by phone +44 7862 223111
to receive a refund of shipping costs.

×